| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Samenvattingen

Page history last edited by Danielle Hierink 11 years, 9 months ago 

Week 12-13-14: 02/05/2011 - 22/05/2011

 

In deze periode maken de leerlingen een samenvatting waarin ze verslag doen van het proces, de vragen en de antwoorden. Het is een prima moment voor reflectie op het eigen leren. Onder andere met behulp van de websitemaker kunnen leerlingen eenvoudig een website maken om de samenvatting on-line te presenteren.

 

 

LC 1  SURINAAMSE TECHNISCHE SCHOOL II

Samenvatting

 

Hallo Allemaal,

Met dank aan L2, L4, L5, L6 en L7 voor hun moeite en inzet onze vraag te beantwoorden,

volgt hieronder onze samenvatting:

 

Samenvatting 

 

Thema: “Regels thuis en op school” 

Lcsn- 2011 

Periode februari – mei 2011 

 

Welke vraag stelden we? 

Regels zijn er om orde, rust, regelmaat, enz. te handhaven.  


 *  Welke strafmaatregelen treft de schoolleiding tegen overtreders van
     de drie (3) meest overtreden regels uit jullie schoolreglement? 
 

   

Ga op onderzoek uit en ondervraag:
- 3 leerlingen uit je eigen klas. 
 

- 3 leerlingen van een andere klas.  

- 3 leerkrachten, waaronder eentje van wie je les krijgt en twee van wie je geen les krijgt.   

Neem in je antwoord op:  

- de regels uit jullie schoolreglement,   

  met welke van deze  regels de meeste leerlingen het niet eens zijn en waaron niet.  

- welke de drie (3) meest overtreden regels zijn op je school en welke strafmaatregelen   

  de schoolleiding treft daartegen.
Maak een enquetewaarin deze vraag met steunvragen en de verkregen antwoorden zijn opgenomen.
Stel bovengenoemde vragen over regels op school en doe verslag aan ons over de verkregen antwoorden 
 

(denk aan dingen als kleding, taalgebruik, verzuim, weglopen, wangedrag, gemiste repetities, enz.).   

Graag foto’s plaatsen van de onderzoeksmomenten.
   

  •  Waarom stelden we de vraag?  

We wilden graag van de leerlingen van de andere scholen weten welke regels er op hun school gelden, omdat we wel eens hebben gehoord dat Europese leerlingen vaak mondig zijn en vaak ook gewoon durven zeggen wat ze denken en willen.

Wij stelden de vraag ook om te kunnen vergelijken hoe ver leerlingen van andere scholen gaan in het overtreden van de schoolregels en welke straffen er bij hen gelden bij zo’n overtreding.  

Verder waren wij benieuwd naar de reacties van alle betrokkenen, wanneer de straf werkelijk wordt opgelegd door de schoolleiding, bij de meest overtreden schoolregels.   

  •  Wat leerden we tijdens de lessen? 

                   

(Kerngroep: Klas GC3--> van links naar rechts: Shifaro, Svanson, Shaquille, Shaylendra, Roche                                                     

        (Mitchel niet in beeld, maakte de foto) en de juf tijdens de voorbereiding van de samenvatting)). 

 

 

        -Nauw samen te werken met elkaar en door te zetten om ons doel te bereiken.                                              

-Soms niet iedereen moeite zal doen of zelfs helemaal geen zin heeft om de vragen  te beantwoorden en/of de opdrachten uit te voeren.   

                                                                                                                                                                   -Zaken als internetaansluiting en tenminste een PC de  hoofdingrediënten  zijn voor het project.                                                                                                                                           

-Dat bij het ontbreken van hetgeen genoemd in het voorgaande, werken wel lukt maar met veel moeite en problemen en dat er zoveel interessants dat we zouden kunnen leren op de computer, gewoon verloren gaat.                                                                                                                             

-Dat de juf wel heel gemotiveerd moet zijn om onder moeilijke omstandigheden met ons door te werken.                                                                                                                                              

-Dat de motivatie van de juf er steeds voor zorgde dat we toch ons best deden om onze opdrachten uit te voeren. Zo ontsond er toch een klein hecht groepje. 

-Dat op bijna alle Surinaamse scholen dezelfde en veel regels gelden, vooral voor wat betreft het schooluniform: de donkerblauwe jeansbroek/-rok en lichtblauw hemd/blouse met witte of zwarte ondertrui. 

 

  •  Wat hebben we geleerd van de antwoorden?  

Dat er regels gelden op elke school en dat die dienen om de rust en orde te handhaven. Ook dat er op elke school wordt gestraft bij herhaaldelijke en/of zware overtredingen. 

Het is leuk te weten dat bijna alle kinderen soepelere regels willen en dat bijna alle leerkrachten en ouders de regels goed vinden, zoals die zijn voorgeschreven. 

Verder komt duidelijk naar voren dat men niet straft, gewoon om het straffen, maar dat men met het straffen wil bewerkstelligen dat leerlingen zich houden aan de regels en men hoopt op gedragsverbetering, om zo kinderen te helpen / voor te bereiden op de plek die zij later in de maatschappij zullen innemen. 

 

  • Wat wisten we over het thema voordat we de vraag stelden?  

-Dat er regels gelden overal waar er mensen zijn en dat die dienen om orde, rust en regelmaat te handhaven, want zonder regels zou er chaos en wanorde zijn. 

-Dat regels overal wel worden overtreden hetzij bewust of onbewust, ondanks straffen die volgen na de overtredingen. 

 

  • Wat verwachtten we te leren?  

-De overeenkomsten en verschillen van de regels op school en de maatregelen die na een overtreding volgen. 

-Wat men beoogt/wil bereiken met het toedienen van de specifieke straffen. 

 

  • Wat was gelijk/verschillend in de ontvangen antwoorden?  

Nr.     

Overeenkomsten  

Nr. 

   Verschillen 

1. 

Op de Surinaamse scholen een waslijst van regels. 

1. 

De toegediende straf na overtreding loopt uiteen van harken tot strafwerk, buiten zetten, boomerang, schorsing en zelfs afschrijving 

2. 

Op alle scholen zijn zowel leerling als leerkracht zich er bewust van dat er regels dienen te zijn ten einde orde en rust te handhaven  

2. 

Maar twee scholen geven aan gesprek-ken te voeren met de leerlingen over het hoe en waarom van de strafmaatregel op school 

3. 

Op alle scholen worden wel eens regels overtreden bv: 

Laatkomen 

Leerlingen komen vaak niet in het voorgeschreven uniform naar school z.a. een donkerblauwe jeans 

Eten, drinken in de klas. 

Mobielgebruik 

3. 

Hoe zwaar de straf en na welke overtreding verschilt van school tot school. 

4. 

Toedienen van straf op elke school na overtreding van bepaalde regels. 

4. 

Contact met ouders niet op alle scholen duidelijk aangegeven, wanneer dat noodzakelijk wordt geacht. 

5. 

Sommige taakstraffen: bv harken, lessen overschrijven 

5. 

Sommige leerlingen vinden alle regels goed op school. 

Omdat zij beseffen er betere mensen van te worden 

6. 

Leerlingen zijn oneens over bepaalde regels en verlangen versoepeling of zelfs afschaffing van bepaalde regels. 

6. 

Zwaarste straf op de ene school is schorsing, op de andere afschrijving. 

De redenen daartoe verschillen van school tot school. 

7. 

Leerkrachten zijn het veelal wel eens met alle schoolregels ten einde orde, rust en regelmaat te handhven en de leerlingen goede waarden en normen aan te leren. 

Zij willen geen verandering van de regels. 

7. 

Slechts een school geeft aan de inspec-tie te raadplegen bij het toedienen van de zwaarste straffen. 

8. 

Drugs en alcohol zijn op alle scholen verboden 

 

 

9. 

Benodigde spullen thuislaten/niet bij zich hebben tijdens de les. 

 

 

10. 

Na blijven 

 

 

 

• Wat zou de reden zijn van deze overeenkomsten/verschillen?  

Elk Opvoedingsinstituut heeft ziijn regels. Sommige regels komen overeen, sommige verschillen.  

De overeenkomsten en verschillen kunnen ten grondslag liggen aan een andere zienswijze van zaken en/of Cultuurverschillen, waardoor men dus ook op overeenkomstige wijze en/of verschillend zal optreden bij eventuele overtredingen. 

 

Wat is onze conclusie ?                                                                                                    Op elke school volgen straffen na herhaaldelijke/zware overtredingen. Kinderen willen de schoolregels minder streng hebben, de meeste overtreden wel eens regels,  meer dan de helft wil de schoolregels veranderen. Toch zijn ouderen en jongeren het er over eens dat de kinderen van jongsaf aangeleerd moet worden zich te houden aan regels, zodat zij, wanneer ze later in de maatschappij terecht komen, zich gemakkelijk kunnen aanpassen. 

Want zo leren ze de waarden en normen van het leven. 

Groetjes van klas E2b en GC3 

SURINAAMSE TECHNISCHE SCHOOL II 

en  juf  Chiquita Gaddum

 

 


LC 2

 

Hallo allemaal,

 Het is al bijna zover. De vraag en antwoord fase zijn al voorbij en we zijn ook al bijna zover met de samenvattingsfase. 

We willen een ieder bedanken voor het beantwoorden van onze vraag, wat voor ons toch zeker een hele ervaring is geweest .

We hebben er heel veel uit kunnen leren.

 

Welke vraag stelden we?

 

 

Geef een overzicht van de regels  bij jullie op school en thuis.

Ga bij minstens 5 leerlingen na:

-welke regels zij de belangrijkste vinden en waarom?

-of er regels, zowel op school als thuis, zijn die ze graag zouden willen veranderen.

  Zo ja, geef aan welke, hoe en waarom.

 

Waarom stelden we de vraag?

We weten dat regels erg belangrijk zijn om voor orde en rust te zorgen.

we wilden graag weten of er verschillen en overeenkomsten zijn bij de verschillende culturen, hoe men met de regels omgaat en hoe het kind/ leerling daartegenover staat.

We wilden ook graag weten of ze het eens zijn met de gestelde regels of als ze verandering willen in bepaalde regels en welke regels ze het liefst wilden.

 

Wat wisten we over het thema voordat we de vraag stelden?

we wisten dat er overal regels zijn, zowel thuis, op school als aan het werk.

Regels zorgen voor de orde en rust, maar een ieder heeft zijn eigen regels.

Meningen verschillen, zo vindt de een dat deze regel minder belangrijk is, terwijl de ander het juist erg belangrijk vindt.

 

Wat leren we tijdens de lessen?

Tijdens de lessen leren we dat door samenwerking,we veel sneller werken en tot betere resultaten komen.

Samen staan we sterk. We leren ook uit elkaars fouten en letten erop dat we de regels niet overtreden.

 

Wat verwachten we te leren?

We verwachten dat er zowel verschillen als overeenkomsten zijn wat betreft de regels thuis als op school, maar ook regels die voor ons nieuw zijn, omdat ze niet in ons eigen reglement voorkomen.

Daaruit kunnen we veel leren, omdat we soms er niet bij stilstaan dat het om een norm gaat waaraan men zich niet houdt. We verwachten zeker dat er enkele kinderen zijn die het niet eens zijn met bepaalde regels zowel thuis als op school, omdat kinderen vaak meer vrijheid willen en niet gebonden willen zijn aan regels.

 

Wat hebben we geleerd van de antwoorden?

We hebben geleerd dat ondanks verschil in cultuur, een ieder regels heeft om alles ordelijk te laten verlopen. Het is gewoon een "must". Enkelen hebben er geen behoefte aan om verandering te brengen bij enkele regels en anderen wel.

 

Wat was gelijk of verschillend in de ontvangen antwoorden?

Op school:

Gelijk  Verschillend 
1. De meeste kinderen willen wel gebruik maken van hun mobiel op school 1. Enkele kinderen willen tijdens de pauze in de klas blijven om te eten
2. kinderen willen minder strafwerk bij overtreding van de regels  2.  Kinderen die wel op slippers naar school willen komen
3. Op de Surinaamse scholen willen de meeste kinderen geen uniform 3. enkele leerlingen willen totaal geen verandering, omdat ze alles prima vinden zoals het is 
   
   
   
   

 

Wat zou de reden zijn van deze overeenkomsten en verschillen?

Reden van de overeenkomsten:

De overeenkomstige regels die ze graag veranderd willen zien of die zij de belangrijkste vinden, zijn vaak genoeg  gewoonten die bij de meeste tieners voorkomen.

Gebruik van mobiel of geen uniform willen aantrekken zijn typisch de dingen die tieners willen doen om mee te kunnen met de rest.

Het maken van minder strafwerk is logisch, iedereen weet dat ze gestaft worden als ze de regels overtreden maar hoopt toch dat men door de vingers kijkt bij het afstraffen.

 

Reden van verschillen:

ER zijn enkele verschillen bij de regels die ze wel veranderd willen zien en dat ligt toch niet zo zeer bij het verschil in cultuur, maar meer in verschil van eigen mening.

Een ieder heeft weer een ander kijk op verschillende zaken, vandaar de verschillen.

 

Conclusie:

Een ieder is het mee eens dat er regels moeten zijn om de orde en rust te handhaven, maar er zijn  altijd verschillen in meningsuitingen.

De een vindt het minder belangrijk en de ander juist wel. Verschil in cultuur heeft toch niet zo zeer invlloed hierop maar meer de persoonlijke karakters van de mensen.

En daarom vinden we het belangrijk dat een ieder open staat voor de eigen mening van anderen. 


LC 3

Samenvatting

Een gedrag kan gewenst of ongewenst zijn. Op school en thuis zijn er  regels om te voorkomen dat een leerling / een kind een ongewenst gedrag vertoont.Het ongewenst gedrag wordt afgestrafd.

Maak een top 3 van de zware straffen die een leerling op je school kan krijgen bij het overtreden van regels van school en  een top 3 zware straffen die je kan krijgen bij het overtreden van regels van thuis .(Voordat je de top samenstelt, heel kort aangeven wat voor je een zware straf is.)

-Interview je schoolhoofd en vraag haar/hem wat  de bedoeling is voor het toepassen van juist deze straffen.

 

-Interview 3 medeleerlingen en vraag hun mening over het treffen van de zware straffen. (vraag ze of ze eens of oneens zijn en waarom)

-Interview je ouders en  bespreek de 3 zware straffen(van thuis) met hen. ( wat is de bedoeling dat zij juist die straffen toepassen)

Graag foto's plaatsen van de onderzoeksmomenten.  Dank u voor het beantwoorden van onze vraag.

groetjes en veel succes!

 

1• Waarom stelden we de vraag?
We stelden de vraag omdat we wilden weten welke definitie de andere  leerlingen van zowel Suriname als Nederland geven van een zware straf. Verder wilden we ook de reden weten waarom juist die zware
straffen getroffen worden en of de leerlingen eens/oneens  zijn met de straffen.

2 • Wat wisten we over het thema voordat we de vraag stelden? 
Voordat we de vraag over het thema stelden wisten we dat er zowel op school als thuis er regels zijn. De regels zorgen  voor  orde,rust en vrede op school en thuis.Desondanks worden er regels overtreden. Er wordt afhankelijk van de overtreden regels maatregels getroffen.

3• Wat leerden we tijdens de lessen?
Tijdens de lessen hebben we het volgende geleerd:
-dat als we samenwerken dan wordt het werk makkelijk. Vele handen maken licht werk.
-dat het belangrijk is dat onze school betere internet voorzieningen heeft.Internet heel belangrijk voor dit project. Op de wiki moesten we ons voorstellen, onze vraag plaatsen en daarna vragen van de andere scholen beantwoorden en een samenvattingen maken.Om deze opdrachten te kunnen uitvoeren moesten we telkens het internet gebruiken.Het lukte ons niet altijd om de opdrachten binnen de gegeven tijd af te ronden.
-dat als we ons inzetten we kunnen hetgeen bereiken wat we willen ,al zijn de omstandigheden minder gunstig.


4 • Wat verwachtten we te leren?
We verwachtten het volgende te leren:
-welke zware straffen leerlingen van zowel Suriname als Nederland kunnen krijgen als ze de regels van thuis en school overtreden.Natuurlijk zullen er verschillen en overeenkomsten zijn in de top 3 zware straffen.We waren wel benieuwd en keken uit naar de antwoorden.
-de reden waarom juist die zware straffen worden toegepast.Soms krijgen leerlingen straf omdat ze regels hebben overtreden. Er is een scala van straffen. We wilden weten waarom leerkrachten op school en  ouders thuis juist die straffen toepassen.

vraag 5 + 6

We hebben geleerd dat bij de Surinaamse leerlingen afschrijving en schorsing van school tot de zwaarste straffen behoren. ook het niet mogen deelnemen aan repetities met als gevolg het krijgen van een onvoldoende vinden zij een zware straf. nederlandse kinderen daarentegen vinden het maken van strafwerk en uit de klas gestuurd worden al een zware straf. Als we deze twee groepen vergelijken merken we dat Surinaamse kinderen vaak bang zijn om afgeschreven te worden vanwege hun wangedrag. strafwerk maken vinden ze niet zo erg.

 

Enkele Surinaamse schoolhoofden leggen uit dat straffen niet zomaar worden toegepast, maar alleen bij ernstige overtredingen van de regels of  wangedrag.

Ook de Nederlandse schoolhoofden gaan niet zo gauw over tot het geven van zware straffen.

Een overeenkomst is dat het in beide landen nodig is straffen te geven om zodoende orde te handhaven op de scholen.

 

Zware straffen thuis vinden Surinaamse kinderen genegeerd worden door ouders/verzorgers. Maar ook het krijgen van huisarrest vinden kinderen in Suriname erg. Op de derde plaats komt natuurlijk dat er af en toe ook nog een pakslaag gegeven wordt.

Nederlandse kinderen beschouwen het krijgen van huisarrest eerde als een zware straf. Het krijgen van een pakslaag wordt bij hen niet genoemd. 

Wij denken dat het daar niet zo vaak gebeurt als in Suriname.

 

Wij danken een ieder voor het willen beantwoorden van onze vragen en wij hopen dat het wij met onze antwoorden ook de andere groepen hebben kunnen helpen.

lieve groet,

De crew van Johannes Vrolijk!

 

 

 


LC 4

Samenvatting Mathooraschool

Dag allemaal! We zijn bijna aan het eind van deze leercirkel 2011 en moeten bekennen dat het heel erg leerrijk was. Hopelijk hebben jullie ook genoten!

 

 

Welke vraag stelden we?

 

Bij iedereen thuis zijn er huisregels:

Deze moeten voor orde en rust zorgen. Ook bij ons gelden er huisregels.

Enkele regels zijn:

 

1)      Je mag niet laat thuis komen

2)      Je mag niet roken en geen alcohol gebruiken

3)      Je moet je kamer netjes houden

4)      Je mag geen grote mond opzetten tegen ouderen

5)      Je mag geen tv kijken,wandelen en bellen als je onvoldoendes scoort.

 

Welke  maatregelen worden getroffen bij de drie meest overtreden regels thuis?

Noem eerst de regels thuis.

 

*Waarom stelden we de vraag?

Overal zijn er regels om orde en rust te handhaven. De kinderen vinden dat er teveel en ook strenge regels zijn. We stelden de vraag om te vergelijken welke thuis bij de andere gelden en welke regel meest overtreden wordt. De kinderen vinden dat thuis bij hun de strengste regels gelden.

 Tijdens deze LC leerden we hoe we in groepsverband kunnen samenwerken en hoe de regels ergens anders worden ervaren. Ook kwamen we meer te weten over de regels thuis en op school bij andere kinderen. Uit de antwoorden zijn we te weten gekomen dat de straffen steeds zwaarder worden als je de regels blijft overtreden. En dat er gestraft wordt zodat mensen hun gedrag kunnen verbeteren. Voordat we de vraag stelden wisten we dat er overal regels gelden en dat het vaak overtreden wordt. Bij ons was het belangrijk te weten HOE dezelfde regels ervaren worden door andere leerlingen in een ander milieu.

 

Natuurlijk waren er verschillen:

1)    Uitschelden: Bij ons is uitschelden niet normaal maar in andere landen bv. Nederland is het wel normaal.

2)    Laat komen: als je hier laat komt wordt je gestraft, maar in Nederland niet.

3)    Grote mond opzetten aan je ouders is in Nederland normaal, maar in Suriname is dat niet netjes.

4)    Strafwerk: In Nederland krijg je geen strafwerk, maar in Suriname wel.

 

5)    Rare kapsels: In Nederland is het normaal dat jongens met rare kapsels naar school komen, maar in Suriname moeten ze hun haar netjes knippen / kammen.

 

De verschillen zijn er, omdat er ook cultuurverschillen zijn. We hebbben andere gewoonten, waarden en normen.

 

Regels zijn er om orde en rust te hand haven. Regels zijn er ook om je niet zomaar iets te laten doen. De bedoeling is dat je daaruit leert en jezelf kunnen corrigeren. Door respect te tonen voor de regels, toon je dus ook respect voor jouw omgeving.

 

De groeten!

 

 

 

 

 

 

 

 


LC 5

Samenvatting

 

Project suriname thema dagen:

Vragen:

1. wat wisten we al van het thema straffen en regels?
- Dat er veel straffen zijn. Maar dat verschilt per leeftijd. Iemand in de brugklas  zou minder zware straffen krijgen dan een 5e klasser.

2. Wat hebben we geleerd tijdens de lessen?
- We werden eerst in groepjes verdeelt in verschillende categorieën. Wij zaten  bij elkaar  voor regels en straffen thuis. We moesten goed samenwerken om er iets moois van te maken. Uiteindelijk moesten we de klassen in om kinderen onze enquête in te vullen.

3. Wat verwachtten we te leren?
- Dat we goed samenwerken en veel informatie kunnen vinden en geven!

4. Wat hebben we geleerd van de antwoorden?
      -     Dat als je de straffen overtreedt, je geen leuke week zult hebben. Je kan beter je aan de regels houden en je ouders te vriend houden.

5. Wat is hetzelfde in de antwoorden? Hoe komt dat?
      -      Er waren veel dezelfde straffen. Het komt omdat de kinderen veel van  onze leeftijd zijn.

6..   Wat was verschillend in de antwoorden? Hoe komt dat?
        -      Er zijn natuurlijk veel verschillende straffen omdat alle ouder anders zijn en dus ook anders straffen geven.

7.  Wat vond je leuk, apart, interessant of opvallend?
     -       We vonden het leuk om samen te werken en erachter te komen wat de  straffen zijn bij de andere scholen!

 

Samenvatting:

 

Bij iedereen thuis en op school zijn er straffen en regels. Regels en straffen moeten voor rust en orde zorgen.

 

Bij 5 groepjes hebben ze uitgezocht wat de straffen zijn als je te laat thuis komt. De meest voor komen de straffen waren niet uit mogen gaan of niet op pc of tv kijken. er waren ook mensen die in overleg huisarrest kregen. Ze hebben alle 5 het ook gehouden over wanneer je een grote mond hebt tegen je ouders. De straffen waren huis arrest op je kamer moeten blijven zitten. De groepjes hebben het ook gehad over het niet schoon houden van je kamer. Hier waren de straffen niet op de computer of tv kijken en niet bellen. Als je veel onvoldoendes haalde op school waren straffen dat je een bepaalde tijd huisarrest had en dat je ouders je gaan controleren of je het maakte. Over dat onderwerp hebben 4 groepjes het gehad. Bij het gebruiken van alcohol en tabak  waren de straffen voor een bepaalde tijd huisarrest. De verschillen tussen de straffen in Nederland en Suriname waren dat je in Suriname strengere straffen waren en je mag minder dan in Nederland.

 

Door: Roel de Nijs,  Boas Wijker en Sven van der Werff

 

 

Vragen:

 

1. Wat wisten we al over het thema?
2. Wat hebben we geleerd tijdens het thema?
3. Wat verwachtten we te leren?
4. Wat hebben we geleerd van de antwoorden?
5. Wat was hetzelfde in de antwoorden?
6. Wat was verschillend in de antwoorden?
7. Wat vond je leuk, apart, interessant of opvallend?

Rick:

1. Vrij weinig
2. Iets over andere scholen
3. iets over Suriname
4. dat de straffen thuis veel zwaarder in suriname zijn dan hier 
5. ze hadden zware straffen waar meestal pak slaag bij zat.
6. de tijden waarin ze thuis moesten zijn
7. dat we contact hadden met surinamers
Yerson:

1. We wisten er nog niet zo veel over
2. Hoe we de vragenlijst moesten sturen
3. Over de cultuur in Suriname en thuis en school en straffen
4. We hebben geleerd over de regels van mensen thuis en op school
5. Over de regels die echt niet mochten thuis en op school, die zijn veel hetzelfde.
6. Omdat niet iedereen in Suriname hetzelfde is opgevoed, maar veel hetzelfde.
7. Ik vond het wel logisch, ze hebben dezelfde regels thuis en op school.

Stef:

1. Bijna niets, ik wist dat ze daar veel armer leven, maar meer niet
2. Dingen over de cultuur en hoe ze leven.
3. Hoe ze leven en alles over de cultuur.
4. Ik heb een groter beeld gekregen van het land Suriname.
5. Dat de meeste mensen dezelfde straffen hebben.
6. Dat kinderen in Suriname veel minder regels hebben, maar wel de strenge regels.
7. Dat uit de antwoorden blijft dat me ouders niet zo verkeerd zijn.

 

Samenvatting antwoorden:

 

We wisten wel al veel, maar ook dat de kinderen in Suriname veel strenger zijn opgevoed. Wij hebben gelezen dat veel kinderen in Suriname dezelfde regels hebben op school en in de opvoeding. In Suriname zijn de schoolregels vele malen strenger dan bij ons in Nederland. De kinderen vinden dat ze te streng worden opgevoed door hun ouders. De straffen van kinderen die roken in Suriname zijn veel strenger dan kinderen in Nederland.
Om een paar voorbeelden te geven van de straffen van kinderen die roken in Suriname. Ze kunnen dit voor straffen krijgen: hun mobiel wordt afgenomen, huisarrest krijgen ze, contact met vrienden word verbroken, zakgeld word ingenomen.
Bij stelende kinderen word het wat ze gestolen hebben ingenomen en worden ze geslagen. De meeste van deze regels gelden voor Surinaamse kinderen maar sommige ook voor Nederlandse kinderen.

 

 

 


1. Wat wisten wij al over het thema?
 Antwoord: dat het over schoolfeesten ging
2. Wat hebben wij geleerd tijdens de lessen?
 Antwoord: dat er geen alcohol geschonken mag worden
3. Wat verwachtten wij te leren?
 Antwoord: meer informatie over het schoolfeest
4. Wat hebben we geleerd van de antwoorden?
 Antwoord: dat er op de meeste scholen geen alcohol en drugs gebruikt mag worden
5. Wat was het zelfde in de antwoorden en hoe komt dat?
 Antwoord: de tijden van de schoolfeesten zijn bijna allemaal het zelfde
6. Wat was er verschillend in de antwoorden en hoe komt dat
 Antwoord: andere kleding niet te uitdagend ( geen doorzichtige kleding )  hoe komt dat het is een ander land en daar gelden andere regels.
7. Wat vond je leuk, apart, interessant, of opvallend?
 Antwoord: ik vond het opvallend dat je op iedere school geen drugs mag gebruiken, iedere school de zelfde regels dat is echt ten strengste verboden.


Er worden af en toe schoolfeesten gehouden op speciale dagen. Meestal op 25 November, 1 Juli en 14 Februari zijn er feesten. Daar zei strenge regels voor.
- geen alcohol en drugsgebruik
- vreemde mensen worden niet toegelaten
- niet roken
- geen uitdagende kleding
- ex-leerlingen zijn wel toegestaan

als een leerling wordt betrapt op alcohol of drugsgebruik, wordt hij aangesproken. Alles wordt afgepakt  en hij kan zelfs afgeschreven worden. Als je betrapt wordt op drugs en alcohol. Dan kan je naar een rebound gestuurd worden de rebound is een school voor kinderen die iets verkeerds hebben gedaan. De schoolfeesten beginnen meestal rond 8 uur en zijn afgelopen om 12.Je mag het school erf niet zomaar verlaten je moet eerst toestemming vragen. De schoolfeesten worden gehouden op school,zelfs tijdens de les uren. De meest voorkomende regel is alcohol en drugsgebruik da is ten strengste verboden. Natuurlijk verschilt het per school zoals de kleding en de tijden van de schoolfeesten. De strengste regel is dat je niet van het school erf mag zonder toestemming. r mogen ook geen buitenstaanders op het erf,want die brengen dan bier of sigaretten mee.

 


1. Wat wisten wij al over het thema?
 Antwoord: dat het over schoolfeesten ging
2. Wat hebben wij geleerd tijdens de lessen?
 Antwoord: dat er geen alcohol geschonken mag worden
3. Wat verwachtten wij te leren?
 Antwoord: meer informatie over het schoolfeest
4. Wat hebben we geleerd van de antwoorden?
 Antwoord: dat er op de meeste scholen geen alcohol en drugs gebruikt mag worden
5. Wat was het zelfde in de antwoorden en hoe komt dat?
 Antwoord: de tijden van de schoolfeesten zijn bijna allemaal het zelfde
6. Wat was er verschillend in de antwoorden en hoe komt dat
 Antwoord: andere kleding niet te uitdagend ( geen doorzichtige kleding )  hoe komt dat het is een ander land en daar gelden andere regels.
7. Wat vond je leuk, apart, interessant, of opvallend?
 Antwoord: ik vond het opvallend dat je op iedere school geen drugs mag gebruiken, iedere school de zelfde regels dat is echt ten strengste verboden.


Er worden af en toe schoolfeesten gehouden op speciale dagen. Meestal op 25 November, 1 Juli en 14 Februari zijn er feesten. Daar zei strenge regels voor.
- geen alcohol en drugsgebruik
- vreemde mensen worden niet toegelaten
- niet roken
- geen uitdagende kleding
- ex-leerlingen zijn wel toegestaan

als een leerling wordt betrapt op alcohol of drugsgebruik, wordt hij aangesproken. Alles wordt afgepakt  en hij kan zelfs afgeschreven worden. Als je betrapt wordt op drugs en alcohol. Dan kan je naar een rebound gestuurd worden de rebound is een school voor kinderen die iets verkeerds hebben gedaan. De schoolfeesten beginnen meestal rond 8 uur en zijn afgelopen om 12.Je mag het school erf niet zomaar verlaten je moet eerst toestemming vragen. De schoolfeesten worden gehouden op school,zelfs tijdens de les uren. De meest voorkomende regel is alcohol en drugsgebruik da is ten strengste verboden. Natuurlijk verschilt het per school zoals de kleding en de tijden van de schoolfeesten. De strengste regel is dat je niet van het school erf mag zonder toestemming. r mogen ook geen buitenstaanders op het erf,want die brengen dan bier of sigaretten mee.

 

Stan, Tim en Wouter

 

 

1) Wat wisten we al over het thema?
Dat iedereen regels heeft thuis en op school en als je er niet aan houd dat je straf krijgt. Dit geldt ook voor Suriname.

2) wat hebben we geleerd tijdens de lessen?
Niet zo veel want we wisten al genoeg.

3) wat verwachten we te leren?
Om te weten te komen hoe streng het is vergleken met elkaar.

4) Wat hebben we geleerd van de antwoorden?
Dat de regels en straffen zijn strenger in Suriname , maar ze zijn er aan gewend.

5) Wat was het zelfde in de antwoorden? Hoe komt dat?
Dat je thuis en op school bij Suriname en in Nederland niet te laat mag komen.

6) Wat was verschillend in de antwoorden? Hoe komt dat?
In de klas is alles strenger geregeld in Suriname.

7) Wat vond je leuk, apart, interessant, opvallend?
Ik vond het interessant om te weten hoe het ging in Suriname op de scholen daar

De meeste kinderen zijn 14 jaar en ze zijn het met elkaar eens dat ze de schoolregels te zwaar vinden, het moet minder streng zeggen ze allemaal.
Velen van hun moeten zich vaak melden, om verschillende redenen.
Ook gebruik van mobieltjes in niet toe gestaan in de klas lokalen.
Verder zijn regels zoals geen mobieltjes en niet te laat komen hetzelfde als bij ons.


Auke, Britt, Jeroen & Ruben
2Mb

 

 

Suriname project:     (Lotte, Rachel, David en Thijs.)

A:
1. Wat wisten we al over het thema?
Dat ze vroeger veel strenger waren dan nu.

2. Wat hebben we geleerd tijdens de lessen?
Dat niet iedereen thuis of op school dezelfde regels of gewoontes heeft.

3. Wat verwachten we te leren?
Wat de regels van vroeger waren en wat het verschil is tussen vroeger en nu.

4. Wat hebben we geleerd van de antwoorden?
Hoe streng ze waren van vroeger en hoeveel vrijheid wij hebben.

5. Wat was het zelfde in de antwoorden? Hoe komt dat?
Ze moesten allemaal om zes uur in bad. Dat was normaal.

6. Wat was verschillend in de antwoorden? Hoe komt dat?
Dat het in Nederland moderner is dan in Suriname. Daardoor waren er al eerder minder erge straffen in Nederland.

7. Wat vond je leuk, apart, interessant, opvallend?
Dat ze vroeg en vaak in bad moesten.

 

Regels van grootouders en ouders

 

Als je gaat kijken naar de antwoorden over de regels van grootouders en ouders zie je gelijk dat ze vroeger veel strenger waren dan nu. Het was bijvoorbeeld heel normaal dat alle kinderen van vroeger om 6 uur in bad gingen. Nu mag je zelf weten hoe laat je in bad gaat of je gaat gewoon onder de douche. Kinderen van nu hebben ook veel minder regels dan toen. Vroeger was het logisch dat je in het huishouden meehielp, nu doe je soms een klusje thuis, maar het is geen standaard taak. Ook was het vroeger onbeleefd als je meepraatte als de grote mensen aan het praten waren. Nu hebben kinderen en volwassenen gewoon gesprekken met elkaar. Door deze antwoorden is het duidelijk dat de regels vroeger veel strenger waren dan nu en dat wij mazzel hebben met de regels van nu. Als je de antwoorden leest van Suriname zie je dat die regels een stuk strenger zijn dan in Nederland. Één iemand moest ook gewoon iedere dag om 6 uur in bad.
Je merkt dat de regels van Suriname veel op de regels van vroeger lijken maar dan wat milder. Het is nu duidelijk dat iedereen regels heeft. De éne misschien meer dan de ander.

 

 

 


LC 6

Samenvatting

 

 

 

 

 

 


LC 7

Samenvatting

 

Welke vraag stelden we?

 

Houd een interview met je grootouders of ouders!

Vraag:
1a Wat waren de regels bij jullie grootouders of ouders thuis en op school?
1b Wat is daarin het verschil tussen de regels toen van jullie grootouders of ouders en nu van jullie thuis en op school?

 

 

Waarom stelden we de vraag?

 

Als we onze opa's en oma's en ouders over de regels van vroeger horen praten dan horen we vaak verschillen met nu. We waren benieuwd of dat bij andere leerlingen ook zo is.

 

Wat wisten we over het thema voordat we de vraag stelden? 

 

Uit verhalen van onze (groot)ouders wisten we al dat de regels vroeg vaak wat strenger waren.

 

Wat leren we tijdens de lessen?

 

Dat er verschillen zitten in de regels vroeger en nu.

 

Wat verwachten we te leren?

 

De verschillen tussen vroeger en nu qua regels voor leerlingen in Suriname en Nederland.

 

Wat hebben we geleerd van de antwoorden?

 

Dat er veel verschillen zijn tussen de regels vroeger en nu. De scholen uit Suriname schreven vaak dat je vroeger voor 18.00 in bad moest zijn geweest en dat dit nu vaak niet meer zo is. Zowel Surinaamse en Nederlandse scholen schreven dat er vroeger meer regels waren voor je haar- en kledingdracht.Vroeger was dat vaak strenger. Ook kregen leerlingen vroeger wel eens tik met bijv. een liniaal, nu wordt er bij het overtreden van regels gepraat.

 

Wat was gelijk of verschillend in de ontvangen antwoorden?

Bij alle antwoorden waren er grote verschillen tussen de regels vroeger en nu.

 

Wat zou de reden zijn van deze overeenkomsten en verschillen?

De maatschappij verandert, de regels worden overal wat soepeler. Jongeren mogen nu meer voor hun eigen mening uitkomen.

 

Conclusie:

Vroeger waren de regels wat strenger. Jongeren mogen nu meer voor hun eigen mening uitkomen. Ze mogen meer zaken zelf bepalen, zoals bijvoorbeeld of je je haar verft of niet.

 

Hieronder staan wat reacties van ons:

 

Noraly: ‘Dat vroeger de regels strenger waren dan nu.’

 

Melanie: ‘Dat de regels heel anders zijn dan nu de meeste regels van vroeger zijn er nu niet meer.’

 

Ruth en Sanne: ‘Vroeger had men veel zwaardere straffen want ze gaven een pak slaag en nu is het gewoon dat je huisarrest krijgt. Vroeger mochten mannen geen baard en nu mogen ze dat zelf weten. Nu mag je ouderen tegenspreken en vroeger niet dan kregen ze gewoon straf. Meisjes mogen ook geen make-up op terwijl wij dat wel mogen. En op school slaan ze je nu ook niet.’

 

Gertjan: ‘Hetzelfde tussen Nederland en Suriname is dat als je nu straf hebt dat je dan meestal strafregels moet schrijven.’

 


 

Comments (1)

Nila Pershad said

at 2:39 am on May 18, 2011

Beste participanten van het Jac P Thijsse College,

De samenvatting gaat over de 6 antwoorden die jullie hebben gehad op jullie vraag.

Jullie vraag:
Wat voor schoolfeesten hebben jullie en hebben jullie regels speciaal voor de schoolfeesten?
-Hebben jullie een strafmaatregel op alcohol- of drugsgebruik?
-Zijn er afspraken over tijden van de schoolfeesten?

Willen jullie de samenvatting opnieuw bekijken?

Dank.

Nila

You don't have permission to comment on this page.